Vores valggrundlag 2021

Universitetslistens politiske visioner kort fortalt:

  • Stop for besparelser på uddannelse og forskning samt øgede basismidler. 
  • Arbejde for at staten hæver bidraget til forskning til 1,5 pct af BNP.
  • Mindske prekarisering.
  • Styrke DM´s engagement i konkrete emner som arbejdsmiljø, ytringsfrihed, ligestilling, indflydelse og arbejdstilrettelæggelse som gør arbejdslivet bæredygtigt og attraktivt.
  • DM skal fortsat varetage medlemmernes interesser i relation til internationalt samarbejde og koordineret interessevaretagelse overfor især europæiske diskussions- og beslutningsorganer
  • Styrkelse af det tværgående samarbejde mellem DM’s sektorer og medlemmer
  • Styrkelse af samarbejde med andre relevante fagforeninger for at styrke fri forskning, fri tilrettelæggelse af undervisning og uddannelser på universiteter 
  • Prioritere en målrettet medlemskommunikation og stærke fagblade, som kan sætte dagsorden i en bredere offentlig debat.

Universitetslisten vil arbejde for, at forskere og undervisere på universiteterne har ordentlige arbejdsvilkår til at udføre deres kerneopgaver. Dette kræver øgede og stabile basismidler samt mere forpligtende inddragelse af de videnskabelige medarbejdere i beslutninger om forskning og uddannelse. Det forudsætter også en mindskelse af midlertidige forskerstillinger og dermed flere fastansatte forskere. Prekariseringen af det akademiske arbejdsmarked skal vendes, så usikkerheden bliver mindre og samtidig skal DM sikre de løstansattes rettigheder.

Universiteterne danner fødekæde til det akademiske arbejdsmarked, som DM´s medlemmer er beskæftiget indenfor, ligesom universiteternes indsats indenfor forskning og videregående uddannelse yder et centralt bidrag til at Danmark fremstår som et oplyst og demokratisk videnssamfund. Imidlertid oplever vi i disse år mange tiltag, som svækker universiteternes muligheder for at løfte opgaven.

På uddannelsesområdet har løbende nedskæringer i kombination med krav om reduktion af uddannelsespladser ifm. med regeringens udflytningsaftale i 2021, sat vanskelige vilkår for sikring af højt niveau i uddannelsen af fremtidens akademikere og mange unge afskæres muligheden for at dygtiggøre sig og bidrage på et akademisk arbejdsmarked i vækst. 

På forskningsområdet destabiliseres økonomiske rammer tilsvarende af offentlige nedskæringer, øget konkurrenceudsættelse og privatisering af finansieringen, hvilket svækker forskningens uafhængighed af politiske og kommercielle interesser. Samtidig oplever vi, fra politisk hold, en tiltagende mistroisk indstilling til videnskabelig vidensproduktion, hvis ikke forskningen bekræfter det verdensbillede, som politikerne har. Politikere og andre meningsdannere fører an i aggressive kampagner mod bestemte forskningsmiljøer og navngivne forskere hænges ud i offentligheden. Såvel retten til som værdien af den forskningsfrihed, som moderne demokratiske samfund bygger på, problematiseres – uagtet at disse principper er indfældet i lovgivning og Danmark har tilsluttet sig internationale aftaler på området. Endelig vil Universitetslisten arbejde for en øget formel og uformel inddragelse af det videnskabelige personale. Både gennem formelle organer og gennem en kulturændring, så lokale ledelser på universiteter er lige så loyale nedadtil som opadtil. I den situation har vi mere end nogensinde brug for en stærk fagforening, der kæmper for medlemmer og kollegers ret til fri forskning og til selv (eller kollegialt) at tilrettelægge de videregående uddannelser ud fra faglige overvejelser og derved bidrager til et stærkt og attraktivt akademisk arbejdsmarked til gavn for DM´s egne medlemmer som samfundet i bredere forstand. Universitetslisten vil i hovedbestyrelsen derfor arbejde for, at DM fortsat skal indtage en førerposition som fagforeningen for forskere og undervisere. 

Slagkraftig interessevaretagelse forudsætter imidlertid, at DM styrkes i sin helhed. Universitetslisten vil derfor styrke det tværgående samarbejde mellem foreningens sektorer og medlemmer, for herved at understøtte interessevaretagelse for alle foreningens forskelligartede medlemsgrupper. På samme vis vil Universitetslisten arbejde for en styrkelse af samarbejde med andre relevante fagforeninger for at styrke fri forskning, fri tilrettelæggelse af undervisning og uddannelser på universiteter samt stoppe for besparelser på uddannelse og politisk hæve ambitionerne og afsætte 1,5 pct. af BNP til forskning. Samfund og virksomheder skal have adgang til viden inden for alle forskningsfelter.

Universitetslisten vil bl.a. have fokus på følgende udfordringer og opgaver:

Organisering og involvering

De klassiske kampe for ordentlige løn- og arbejdsvilkår skal være kernefokus for DM. Universiteterne er, som del af det offentlige arbejdsmarked, omfattet af overenskomster og har stærke traditioner for fagligt arbejde, aktive tillidsrepræsentanter og engagerede medlemmer, omend også dette område præges af forringelser, bl.a. i form af udbredelsen af mere usikre og midlertidige ansættelser, hvor medlemmer henvises til svækkede rettigheder og ringere indtægt. Denne udvikling kalder på sammenhold mellem fast- og løstansatte medarbejdere – og øget fagligt engagement i det hele taget. I hovedbestyrelsen vil Universitetslisten derfor bidrage aktivt til foreningens mål om at at være en organiserende og involverende fagforening, hvor alle medlemmer – uanset fag, brancher og arbejdsbetingelser – har let adgang til indflydelse og muligheder for at engagere sig indenfor særlige interesseområder.

Internationalisering

Internationalisering påvirker i stigende grad udviklingen i løn- og arbejdsvilkår på det akademiske arbejdsmarked og skal tilsvarende mødes af internationalt samarbejde og koordineret interessevaretagelse overfor især europæiske diskussions- og beslutningsorganer. På den måde, kan vi også levere god interessevaretagelse for medlemmer, som i perioder arbejder i udlandet samt gøre sin indflydelse gældende ift udformningen af transnationale uddannelses- og forskningsprogrammer, ex. i Nordisk Råd og EU. Universitetslisten vil i hovedbestyrelsen derfor arbejde for, at DM forholder sig proaktivt og engageret til internationaliseringen, herunder også indenfor forskning og videregående uddannelse, hvor vi har stort udbytte af samarbejder og medlemsskab af vægtige internationale forsknings- og underviserorganisationer.

Synlighed i offentligheden 

Styrken bag DM´s interessevaretagelse ligger i engagerede medlemmer, som igen forudsætter synlighed om vores arbejde – i offentligheden såvel som på arbejdspladsen. DM skal både prioritere målrettet medlemskommunikation og stærke fagblade, som kan sætte dagsorden i en bredere offentlig debat. Universitetslisten vil derfor arbejde for, at Akademikerbladet fortsat står stærkt, som førende akademisk fagblad. Også på universitetsområdet har vi et stærkt medie i form af Forskerforum, som over de senere år har opnået stor gennemslagskraft i den universitetspolitiske debat og i dag udgør et helt centralt omdrejningspunkt for politisk interessevaretagelse og kommunikation. Universitetslisten vil derfor i samarbejde med Forskerforums redaktion fortsætte bladets positive udvikling som et stærkt og uafhængigt blad, der skaber faglig politisk offentlighed på universitetsområdet.

Et fagligt meningsfuldt og bæredygtigt arbejdsliv

Ordentlige løn- og ansættelsesforhold er forudsætningen for et godt arbejdsliv, men relevant interessevaretagelse forudsætter også fokus på arbejdets indhold, organisering og kvalitet. Universitetslisten vil derfor styrke DM´s engagement i konkrete emner som arbejdsmiljø, ytringsfrihed, ligestilling, indflydelse og arbejdstilrettelæggelse som gør arbejdslivet bæredygtigt og attraktivt. Digitalisering og fleksibilisering skal mødes åbent, men under hensyntagen til kollektive og langsigtede mål om at sikre et godt arbejdsliv for alle.    

Se kandidaterne her